สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ….

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
2. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแล
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือด้านอื่นๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 026708888 ต่อ 3755 หรือ 3751 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก
http://www.mua.go.th จากเว็บไซต์เดิม หัวข้อประชาสัมพันธ์ : หัวข้อหนังสือเวียน