มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 4 กันยายน 2563…

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย
และเป็นกลไกที่สำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการส่งเสริมด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยให้กว้างขวางและเกิดประโยชน์ในวงวิชาการมากยิ่งขึ้น
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.kru.ac.th/5conference/information.php