มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” ในระหว่าง วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด
“ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” ในระหว่าง
วันที่ 9 – 10  กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง
คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ
และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ย่อมชี้ชัดถึงความเป็นเลิศ
อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา และสอดรับกับหลักการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์ทางวิชาการที่มีมาตรฐาน
เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่ประกันคุณภาพอันสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

กำหนดการ

กิจกรรม กำหนดการ
เปิด – ปิดรับบทความ (Full Paper) ตั้งแต่บัดนี้  – 30  เมษายน  2563
แจ้งผลการพิจารณาบทความ  6  พฤษภาคม  2563
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ 31  พฤษภาคม  2563
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate) 1 – 10  มิถุนายน  2563
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Normal Rate) 9  – 10  กรกฎาคม  2563
นำเสนอผลงาน 9  – 10  กรกฎาคม  2563

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://dept.npru.ac.th/conference12/