มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความลงใน วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ
และบทความจากผลงานวิจัย ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็น
แหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้แก่สาธารณชน
ทั่วไป โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารออกปีละ ๒ ฉบับ และตอนนี้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็น
วารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่ผ่ารการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) ผู้สนใจสามารถส่งบทความและดู
รายละเอียดได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research