ม.อุบลฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยอุบทราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 14 “Research and Innovation
For All” 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน
วิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาในสาขาต่างๆ โดยผู้สนใจส่งบทความสามารถส่งได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
2563 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc