สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัย เพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) ครั้งที่ 15..

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต”
(Research to Create Future Prospect) ครั้งที่ 15 วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดี มรส. เป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต” นอกจากนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศภาคีเครือข่าย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ