23-24 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแผนบูรณาการงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

23-24 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ได้จัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแผนบูรณาการงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย เป็นวิทยากร
บรรยายและ Work Shop เกี่ยวกับกระบวนการสร้างแนวคิดและจัดทำแผนบูรณาการ เพื่อสนับสนุนและ
เติมเต็มความสมบูรณ์ของการพัฒนาข้อเสนอโครงการก่อนส่งไปยังแหล่งทุนต่างๆ ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับงบประมาณแผนบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย