บรรยากาศการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โครงการความร่วมมือ สกว. – มรส. ระยะที่ 2

วันที่ 12 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ภายใต้โครงการความร่วมมือ สกว. – มรส. ระยะที่ 2 และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขอรับ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี