เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ พร้อมด้วย อาจารย์อัญชุลี ณ ตะกั่วทุุ่ง และนางเสาวลักษณ์ ปักษธรสันติ เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา