ศูนย์ประสานงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) งบประมาณปี ๒๕๖๓

เรียน      กรรมการเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความพร้อมที่จะผลักดันและลงมือดําเนินการ
เพิ่มผลิตภาพนวัตกรรมและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคการผลิต อันจะส่งผลอย่างสําคัญต่อการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ดังนั้น สวทช. จึงจัดตั้งโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (
ITAP) ขึ้นเพื่อขยายการให้
ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศในการนําเทคโนโลยีเข้าไปทําให้เกิดนวัตกรรมในการ
พัฒนาเทคโนโลยี การผลิตในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งการฝึกอบรมการเสาะหา
เทคโนโลยีจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีศูนย์ประสานงานโครงการ
กระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ทำหน้าที่ประสานงานการดำเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่ภาคเอกชนในพื้นที่
ให้สำเร็จตามเจตนารมย์ของโครงการ

บัดนี้ ศูนย์ประสานงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (
Innovation and Technology
Assistance Program: ITAP) งบประมาณปี ๒๕๖๓ โดยไม่จำกัดเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณไกรสร นิลอาสน์ โทรศัพท์ สำนักงาน 075 673 3588
E-mail : kraison_ninlaart@hotmail.com

ฤดี ไกรวงศ์
(หนูดี) 086 596 3243