ศูนย์ประสานงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ประสานงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity
Development Program: IRTC) ปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดโครงการพัฒนาขีดความ
สามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity
Development Program: IRTC) ปีงบประมาณ 2563 http://research.sru.ac.th/ข้อเสนอโครงการ IRTC-1

ผู้ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนโครงการ ขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด โดยต้องมีรายละเอียดตาม
หัวข้อที่กำหนดให้ แล้วจากนั้นให้ส่งมาที่สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 07-567-3588 โทรสาร 07-567-2928 E-mail : kraison_ninlaart@hotmail.com
การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562
ช่วงที่ 2 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562