เปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program : Co-Research) ปีงบประมาณ 2563

โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) เป็นโครงการที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนทำวิจัย
และพัฒนาร่วมกับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาในภาค
อุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนา และได้ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และตรงตามความต้อง
การของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากอุทยานวิทยาศาสตร์นั้นมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ และเครื่องมือ
วิจัยที่สามารถนำมาช่วยในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให้กับทางภาคเอกชนได้ นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตสู่การพัฒนา
เชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร สามารถดูข้อกำหนดได้ที่ http://research.sru.ac.th/ข้อเสนอโครงการ-Co-research-1.pdf
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนโครงการ ขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด โดยต้องมีรายละเอียดตาม
หัวข้อที่กำหนดให้ แล้วจากนั้นให้ส่งมาที่
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 07-567-3588 โทรสาร 07-567-2928 E-mail : kraison_ninlaart@hotmail.com
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2562