มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia จัดประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ   Universiti Utara Malaysia   ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา   และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract)  และ/
หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม  (Full Paper)  เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์   ในการประชุมวิชาการ
Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019)  :  The 8th PSU Education Conference & 4th
Inspirational Scholar Symposium (http://iss.tlgateway.edu.my/)  ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset, Innovative,
and Integrated Work-Ready Education”  ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ    อภิปราย/เสวนา   บรรยาย  Workshop  และนำเสนอ
ผลงาน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562   ณ  Conference Hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://www.psued.org/