สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอ แผนบูรณาการวิจัย ตามนโยบายการบริหารงานวิจัยของประเทศ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอ
แผนบูรณาการวิจัย ตามนโยบายการบริหารงานวิจัยของประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุด ชั้น 4 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด
90 คน จากคณะต่างๆ โดยมี ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
อดีต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักวิจัยถึงเทคนิค
และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่เป็นแผนบูรณาการแบบสหวิทยา ส่วนช่วงบ่ายเป็นการปฏิบัติการกลุ่มตามความสนใจ
ของนักวิจัย และร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อเตรียมส่งแหล่งทุนต่อไป