บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิชาระดับชาติ ครั้งที่ 3

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงาน
วิชาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ร่วมกับเครือข่ายภายนอกทั้งของภาครัฐบาลและเอกชนพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้าน
วิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งจะนำ
ไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสได้ถ่ายทอดและนำ
ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยี ไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่อไป ทั้งนี้การประชุมวิชาการได้มีการพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ย่อมจะเป็นการยกระดับตัวชี้วัดด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และรวมทั้งได้พัฒนาศักยภาพ
ในด้านต่างๆ ให้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

การนำเสนอแบบ Oral Presentation
1.ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำงานนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint
2.ใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที
3.ผู้นำเสนอจะต้องนำไฟล์นำเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ประจำห้องย่อยเพื่อตรวจสอบและนำลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนขึ้นนำ
เสนอในวันที่ท่านมีการนำเสนอ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th