22 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาและกองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

22 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาและกองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร
และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม
ผู้อำนวยการ และดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานและระบบกลไก การบริหาร
จัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อสังคมท้องถิ่นของทั้ง 2 สถาบัน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีภารกิจสำคัญในด้าน
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น งานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยส่งเสริมเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรม ตลอดถึงการดูแลงาน
หอวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง Penkaew Piman, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม