มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ของงานด้านการวิจัยด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ของงานด้านการวิจัย
ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้องานสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจร่วมมือ
ร่วมใจ นวัตกรรม ก้าวไกลยั่งยืน เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอปลงานวิชาการ
งานวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็นของการศึกษาวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่  ID line : @GSC_ASEANCON