มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยร่วมกับ Hisuping University of Science & Techonology ไต้หวัน จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3

…….มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย ร่วมกับ Hsiuping University 0f Science & Technology ไต้หวัน
กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 (3rd
Advanced Multidisciplinary Views on Sustainable Life & Business: Sus-LaB 3) ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 ณ Hsiuping
University of Science & Technology ไต้หวัน เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิต เผยแพร่งานวิจัยสู่
แวดวงวิชาการ ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อ (Abstract) หรือส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอและตีพิมพ์ลงใน
HSIUPING JOURNAL  ดูรายละเอียด https://suslab3.hust.edu.tw/ ปิดรับบทคัดย่อ 3 มกราคม 2562