สถาบันการพลศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9

……….สถาบันการพลศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสร้างสรรค์ทาง
การกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลก
เปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การเสวนา แบ่งปันประสบการณ์ การบูรณาการ และการสร้างองค์
ความรู้ในขอบข่ายความร่วมมือทางการวิจัย รวมถึงพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ เครือข่ายระดับชาติ และนานาชาติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ipeconference.com/