วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย

1. จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง หลังคายางพาราผสมวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดยสิบเอกชัยนุสนธ์
เกษตรพงศ์ศาล และคณะ

2. นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จำนวน 3 เรื่อง คือ
2.1 ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ นำเสนอเรื่อง ผลิตภัณฑ์เมอแรงค์จากวัสดุเศษเหลือไข่ขาวเค็ม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
2.2 ผศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ นำเสนอเรื่อง ตุลาการิกธรรม และ เรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

3. ผู้นำบุคลากรวิจัยเข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว. ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุกัญญา
ไหมเครือแก้ว ดร.เบญจวรรณ คงขน และ อ.ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์