ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6”

………ด้วยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ
ครั้งที่ 6” เรื่อง “การจัดการบัณฑิตไทย ภายใต้ประชาคมโลกเปลี่ยน” แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ด้านการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์
และการเมืองการปกครอง และด้านบริหารธุรกิจ ผู้สนใจที่จะส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ หรือผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยสามารถส่งผลงานมีความยาวไม่เกิน 12 หน้า จำนวน 1 ชุด พร้องบันทึกไฟล์ลงแผ่น CD 1 แผ่น
ส่งทางไปรษณีย์ถึง สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือ ทาง E-mail : sskru.joumal@gmail.com
ภายใน 30 พ.ย. 61