สกอ เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

…..ปัจจุบันกองทัพต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศจากต่างประเทศ เพื่อภารกิจ
ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดหาและซ่อมบำรุงสูง สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของประเทศ จึงมีความร่วมมือ
กับกองทัพบกเพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ตรงตามโจทย์วิจัยของกองทัพบก
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อกองทัพของไทยและการป้องกันประเทศ
โดยตรงต่อไป ทั้งนี้รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนในส่วน
ของค่าใช้จ่ายในรูปของตัวเงิน (in-cash) และกองทัพบกสนับสนุนโครงการในรูปของส่วนสนับสนุนอื่น (in kind)
ได้แก่ การกำหนดความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับ
ความต้องการของกองทัพบก การอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายยุทธภัณฑ์ สถานที่ใน
การทดสอบยุทโธปกรณ์ รวมทั้งการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อให้กองทัพบก
ในฐานะผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของ
กองทัพบก
….ในการนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ จำนวน 15 เล่ม และนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดีที่มีทั้ง word
และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด สามารถนำส่งได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง
ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของกองทัพและการป้องกันประเทศ (Military R&D)