ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

………มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดประชุมวิชาการ The 2th Maejo-Engineo
International Conference on Renewable Energy 2018 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์
การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา
รวมถึงผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านพลังงานทดแทนได้สร้างเครือข่ายทางด้านพลังงานระดับประเทศทั้งใน
ภูมิภาคเอเชียและยุโรป ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.meicre.org