ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562

………มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ
“ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาในการผลิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ ผู้สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://nirc2019.bru.ac.th/   ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561