ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการฯ นำทีมนักวิจัยและภาคีเครือข่ายงานวิจัยในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือและชุมชนท้องถิ่น จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ณ ภายใต้ชื่องาน “นวัตกรรมขับเคลื่อนกระบวนการวิจัย…มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ
พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการฯ นำทีมนักวิจัยและภาคีเครือข่ายงานวิจัยในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่โดยสถาบัน
วิชาการคู่ความร่วมมือและชุมชนท้องถิ่น จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ณ  ภายใต้ชื่องาน “นวัตกรรม
ขับเคลื่อนกระบวนการวิจัย…มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการสร้างรูปธรรมพื้นที่ต้นแบบที่มี
การนำใช้งานวิจัยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดต่อชุมชน ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยในประเด็นเศรษฐกิจชุมชน โดยแบ่งเป็นเวทีเสวนามี
ผู้เสวนาร่วมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ผู้บริหาร อปท. คู่ความร่วมมือและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
ทั้งแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation โดยในงานนี้มีนักวิจัยในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและ
นักวิจัยในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่าร้อยคน นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความความสำเร็จในงานวิจัยตามเจตนารมย์ของโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง สสส. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนกระบวนการคิด วิธีการทำงานและแนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม
ต่อท้องถิ่นและชุมชนต่อไป

 


: กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ ภาพ/ข่าว