มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ …

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับเครือข่ายวิจัยมีความประสงค์จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU) “International Conference on Innovation,
Smart Culture and Well-Beings” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดด้านวิชาการใน 8 กลุ่ม
สาขาและประสบการณ์ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/ICISW2018