ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จัดทำกรอบการวิจัย
เพื่อจัดสรรทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบ
ประมาณ 2562 จำนวน 23 กลุ่มเรื่อง ตามหน่วยบริหารทุน

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจร่วมส่งแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบคอบช.1ช) และ แบบเสนอ
โครงการวิจัย (แบบคอบช.1ด)  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยผู้ที่เสนอขอรับทุนจะต้องลงทะเบียนยื่นข้อเสนอโครงการ
วิจัยที่เว็บไซต์ http://www.nrms.go.th/ พร้อมทั้งส่งเอกสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและเสนออธิการบดีลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัย ดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดกรอบการวิจัย
และแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์    https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2165

ทั้งนี้ขอให้จัดส่งเอกสารดังนี้

  1. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
  2. เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 10 ชุด
  3. แผ่นบันทึกข้อมูล CD ไฟล์ Word และ PDF จำนวน 2 แผ่น