บรรยากาศการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย SRU สู่การบริหารงานวิจัยยุค 4.0

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยรสารสนเทศปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางพัฒนา
ระบบบริหารงานวิจัย SRU สู่การบริหารงานวิจัยยุค 4.0