การประชุมเสนอผลงานวิจัยสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เมื่อวันที่ 21 ที่ผ่านมา มีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และ..

การประชุมเสนอผลงานวิจัยสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัย มรส. จัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมของ เครือข่าย มรส. ร่วมกับ สสส. อปท. และภาคีเครือข่าย โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มรส.กล่าวต้อนรับ