วช. เปิดรับผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญให้สถาบันการศึกษาส่งนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 9 -12 สิงหาคม
2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ โดยขอให้จัดส่งแบบข้อเสนอโครงการ
จำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น ให้ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช.
รายละเอียดเพิ่มเติม