ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET ll 2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET ll 2018
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และนักวิชาการระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากงานวิจัย และขอเชิญท่าน
ที่สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนำเสนอ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่  http://icet.reru.ac.th  หมายเลข
โทรศัพท์ระดับชาติ 0986397811 และระดับนานาชาติ 0832738591 รายละเอียดเพิ่มเติม