ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ไหมเครือแก้ว ที่ได้รับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น..

        IMG_4804   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดง
ความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ไหมเครือแก้ว อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รางวัลนักวิจัยดีเด่น
สาขาการศึกษา ประจำปี 2559 ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
งานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญา
ในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน โดยพลเอก
อัมรินทร์ สุพรรณนพ ผู้แทนพระองค์ฯ เป็นผู้มอบโล่รางวัล งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ รางวัลนักวิจัยดีเด่นเป็นรางวัลที่มอบแด่นักวิจัยที่อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่มี
การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การเมืองการปกครองเศรษฐกิจ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นผู้ทำงานวิจัยภายใต้กรอบของจรรยาบรรณนักวิจัยที่ดีมาโดยตลอด