โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สาถบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3 – 30 เมษายน 2560
สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐเข้ารับอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด
ตามระเบียบทางราชการ

กำหนดการสำคัญ
3-30 เมษายน 2560 รับสมัคร
8 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการรับสมัคร ทาง E-mail
29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 เข้ารับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับ การฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

[ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง]