ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2516 จากนั้นได้มีพัฒนาการมาตามลำดับ จนกระทั่งใน พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี สถาบันราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อการวิจัยขึ้นชื่อว่า “ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” เพื่อรองรับการพัฒนางานด้านการวิจัยใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ต่อมาใน พ.ศ.2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ “ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” จึงมีฐานะ
เป็น ”สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” และต่อมาใน พ.ศ.2547 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีจึงยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้สำนักวิจัยและบริการการศึกษามีฐานะเป็น “สถาบันวิจัยและ
พัฒนา” ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนานักวิจัยและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
  3. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยใช้กระบวนการวิจัย
  4. เพื่อเป็นแหล่งบริการข้อมูลและสารสนเทศทางการวิจัยแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  5. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  6. พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีขีดความสามารถในการวิจัยด้วยการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม
  7. เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้
  8. ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการทำวิจัย