การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคใต้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓ “งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” (Creative and Innovative
Research Applying The Philosophy of King Rama 9) วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นั้น
เนื่องด้วย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ได้เลื่อนกำหนดการเป็นวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ซึ่งตรงกับงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓ จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประชุม
วิชาการ เป็นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อีเมล research-sru@hotmail.com
หรือหมายเลขโทรสาร ” 077 913341 หรือ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2017/