การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 “สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สากล” ในวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร 14 มหาบัณฑิต อาคาร 19 คณะศึกษาศาสตร์ และอาคาร ดุษฎีบัณฑิต “คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่งานวิจัยออกสู่สาธารณชน ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bkkthon.ac.th หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ research.bkkthon.ac.th