การประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2558

มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 2558 เรื่อง “ทิศทาง การศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน” ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมปทุมชาติ ชั้น 5 อาคารเฉลิม พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยบทความ วิจัย และบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจ สามารุดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ที่ http://ptu.ac.th