โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

banner-the-researchers-new-generation-4th

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กำหนดจัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครีอข่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัมนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์การวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

กำหนดการสำคัญ
1-31 มีนาคม 2559 รับสมัคร
18 เมษายน 2559 ประกาศผลการรับสมัคร ทาง E-mail
6-10 มิถุนายน 2559 เข้ารับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับ การฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง