สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น.ผ่านระบบออนไลน์..

สถาบันพัฒนาบริหารศาส

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ระหว่าง 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHON 2021) “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยา

Read more

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 …

สำนักงานเลขาธิการสภา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิ

Read more

ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8” วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

…..บัณฑิตศึกษา

Read more

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติโดยรับชมการการปาฐกถานำโดยผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดัง และการนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 สาขาวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Language, Society, and Culture International Conference (LSCIC 2021)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 “อนาคตการศึกษาไทย…กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแ

Read more

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยการจัดการ

Read more