ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563
“นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ” ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการ ด้านการ
วิจัย และสามารถนำผลการวิจัยและความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม

ผู้สนใจส่งหน่วยงานของท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ สามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึง 31 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.northern.ac.th/new_web/conference