สถาบันวิจัยและพัฒนา

 • นางเพ็ญแก้ว พิมาน
  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  หน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน e-mail ความเชี่ยวชาญ การศึกษา สถาบัน การฝึกอบรมและดูงาน

 • นางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  หน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน e-mail ความเชี่ยวชาญ การศึกษา สถาบัน การฝึกอบรมและดูงาน

 • นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว
  เจ้าหน้าที่วิจัย

  หน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน e-mail ความเชี่ยวชาญ การศึกษา สถาบัน การฝึกอบรมและดูงาน

 • นางสาวนัฐพร ยิ่งไพเราะ
  นักวิชาการการเงินและบัญชี

  หน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน e-mail ความเชี่ยวชาญ การศึกษา สถาบัน การฝึกอบรมและดูงาน

 • นางสาววริศรา นนทฤทธิ์
  เจ้าหน้าที่วิจัย

  หน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน e-mail ความเชี่ยวชาญ การศึกษา สถาบัน การฝึกอบรมและดูงาน

 • นางสาวกัญญารัตน์ แสงสุวรรณ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  หน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน e-mail ความเชี่ยวชาญ การศึกษา สถาบัน การฝึกอบรมและดูงาน

 • นางสาวอรอุมา น้ำตาลพอด
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  หน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน e-mail ความเชี่ยวชาญ การศึกษา สถาบัน การฝึกอบรมและดูงาน