สาส์น จาก ผอ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ วิจัย ทั้งความลุ่มลึกในศาสตร์เฉพาะทางและการวิจัยประยุกต์ การวิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงการวิจัยเชิงบูรณาการ ผลการวิจัยที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตอบ สนองความต้องการ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่ ชุมชน ท้องถิ่น จึงได้กำหนดกรอบการวิจัย ใน 3 ประเด็นหลัก คือ

  1. การสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
  2. การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
  3. การสร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุน บริหารจัดการงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองต่อ ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย “การวิจัย (Research)” เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของบุคลากรอุดมศึกษา สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยคุณภาพ ที่มีความสามารถทางการวิจัย (Research Ability) ความเป็นวิชาการ (Scholarship) ความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialization) ความเป็นเลิศ (Excellence) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Development) และความเป็นมืออาชีพ (Professionalization)

  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เครือหงษ์