แบบฟอร์ม

Title Download
หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  1 files      46 downloads
Download
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      110 downloads
Download
ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2562
  1 files      169 downloads
Download
ข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน พ.ศ.2562
  1 files      105 downloads
Download
การจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร _มรส
  1 files      9 downloads
Download
หลักเกณฑ์การขอเบิกเงินรางวัลสำหรับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
  1 files      74 downloads
Download
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนแผ่นดิน พ.ศ.2563
  1 files      33 downloads
Download
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนแผ่นดิน พ.ศ.2562
  1 files      53 downloads
Download
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  1 files      29 downloads
Download
หลักเหณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัย
  1 files      15 downloads
Download
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  1 files      110 downloads
Download
การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย งบบูรณาการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
  1 files      71 downloads
Download
การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  1 files      204 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      50 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      21 downloads
Download
ขยายเวลาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนงบประมาณแผ่นดิน 2562
  1 files      182 downloads
Download
เอกสารประกอบการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  1 files      293 downloads
Download
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนวิจัย
  1 files      262 downloads
Download
รูปแบบการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิจัยและพัฒนา มรส.
  1 files      262 downloads
Download
เอกสารประกอบโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  1 files      130 downloads
Download