แบบฟอร์ม

Title
ศูนย์ประสานงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) งบประมาณปี ๒๕๖๓ โดยไม่จำกัดเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ
 1 file(s)  14 downloads
แบบฟอร์ม August 16, 2019 Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมประชุมการชี้แนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2564)
 1 file(s)  77 downloads
แบบฟอร์ม August 15, 2019 Download
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วช.)
 1 file(s)  106 downloads
แบบฟอร์ม July 18, 2019 Download
รับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  111 downloads
แบบฟอร์ม July 18, 2019 Download
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน ทุนวิจัยสถาบัน พ.ศ.2562
 1 file(s)  103 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2562
 1 file(s)  99 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 1 file(s)  94 downloads
แบบฟอร์ม August 9, 2019 Download
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  132 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2562
 1 file(s)  224 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
ข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน พ.ศ.2562
 1 file(s)  124 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
การจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร _มรส
 1 file(s)  15 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
หลักเกณฑ์การขอเบิกเงินรางวัลสำหรับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
 1 file(s)  147 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนแผ่นดิน พ.ศ.2563
 1 file(s)  78 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนแผ่นดิน พ.ศ.2562
 1 file(s)  62 downloads
แบบฟอร์ม October 10, 2018 Download
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 1 file(s)  44 downloads
แบบฟอร์ม March 19, 2019 Download
หลักเหณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัย
 1 file(s)  21 downloads
แบบฟอร์ม September 6, 2018 Download
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 1 file(s)  121 downloads
แบบฟอร์ม July 12, 2018 Download
การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย งบบูรณาการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
 1 file(s)  84 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2018 Download
การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  214 downloads
แบบฟอร์ม October 4, 2017 Download
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  58 downloads
แบบฟอร์ม September 7, 2017 Download