แบบฟอร์ม

Title
เอกสารประกอบการทำสัญญา งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2563
 1 file(s)  20 downloads
แบบฟอร์ม December 3, 2019 Download
ข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  27 downloads
แบบฟอร์ม November 22, 2019 Download
ศูนย์ประสานงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) งบประมาณปี ๒๕๖๓ โดยไม่จำกัดเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ
 1 file(s)  20 downloads
แบบฟอร์ม August 16, 2019 Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมประชุมการชี้แนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2564)
 1 file(s)  87 downloads
แบบฟอร์ม August 15, 2019 Download
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วช.)
 1 file(s)  111 downloads
แบบฟอร์ม July 18, 2019 Download
รับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  135 downloads
แบบฟอร์ม July 18, 2019 Download
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน ทุนวิจัยสถาบัน พ.ศ.2562
 1 file(s)  112 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2562
 1 file(s)  106 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 1 file(s)  104 downloads
แบบฟอร์ม November 26, 2019 Download
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  138 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2562
 1 file(s)  232 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
ข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน พ.ศ.2562
 1 file(s)  127 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
การจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร _มรส
 1 file(s)  15 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
หลักเกณฑ์การขอเบิกเงินรางวัลสำหรับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
 1 file(s)  159 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนแผ่นดิน พ.ศ.2563
 1 file(s)  86 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2019 Download
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนแผ่นดิน พ.ศ.2562
 1 file(s)  65 downloads
แบบฟอร์ม October 10, 2018 Download
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 1 file(s)  46 downloads
แบบฟอร์ม March 19, 2019 Download
หลักเหณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัย
 1 file(s)  25 downloads
แบบฟอร์ม September 6, 2018 Download
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 1 file(s)  122 downloads
แบบฟอร์ม July 12, 2018 Download
การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย งบบูรณาการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
 1 file(s)  85 downloads
แบบฟอร์ม May 21, 2018 Download