แบบฟอร์ม

Title Download
ศูนย์ประสานงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) งบประมาณปี ๒๕๖๓ โดยไม่จำกัดเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ
  1 files      3 downloads
Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมประชุมการชี้แนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2564)
  1 files      37 downloads
Download
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วช.)
  1 files      53 downloads
Download
รับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  1 files      94 downloads
Download
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน ทุนวิจัยสถาบัน พ.ศ.2562
  1 files      91 downloads
Download
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2562
  1 files      84 downloads
Download
หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  1 files      81 downloads
Download
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      128 downloads
Download
ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2562
  1 files      215 downloads
Download
ข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน พ.ศ.2562
  1 files      117 downloads
Download
การจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร _มรส
  1 files      12 downloads
Download
หลักเกณฑ์การขอเบิกเงินรางวัลสำหรับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
  1 files      128 downloads
Download
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนแผ่นดิน พ.ศ.2563
  1 files      68 downloads
Download
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนแผ่นดิน พ.ศ.2562
  1 files      60 downloads
Download
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  1 files      44 downloads
Download
หลักเหณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัย
  1 files      20 downloads
Download
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  1 files      120 downloads
Download
การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย งบบูรณาการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
  1 files      83 downloads
Download
การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  1 files      211 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      54 downloads
Download