การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสากรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสากรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” (RUNIRAC 2020)

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” (RUNIRAC 2020)

Read more

“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020)” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020)” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่

Read more

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2563

เปิดรับผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมประชุมการชี้แนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2564) วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดฯ ชั้น 4 เวลา 13.00 น.

เอกสารประกอบการประชุมการชี้แนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2564)

Read more