TICC ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4 th TICC International Conference ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี

……..TICC ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4 th TICC International Conference ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานีเพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ ทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ticcic2019.buu.ac.th/ function

Read more

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

………มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิต ศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา ต่อยอดงานวิจัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more

สถาบันการพลศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9

……….สถาบันการพลศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสร้างสรรค์ทาง การกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลก เปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การเสวนา แบ่งปันประสบการณ์ การบูรณาการ และการสร้างองค์

Read more

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

……….มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 “The First International Conference of Kalasin University 2019 : Innovation of Sciences for

Read more

ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562

…..วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปสู่องค์ความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

Read more

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

……..มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย และเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

……..สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นและสงเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการผลิตและ

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ TNAC 2019

…….คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC 2019) ภายใต้หัวข้อ Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business,

Read more

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

…….มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผลแพร่ผลงาน การวิจัยของ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ และเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

…..คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management,National Defence University of Malaysia, Malaysia กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Global Digital

Read more