มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างกว้างขวาง พร้อมด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 4 กันยายน 2563…

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย และเป็นกลไกที่สำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการส่งเสริมด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยให้กว้างขวางและเกิดประโยชน์ในวงวิชาการมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.kru.ac.th/5conference/information.php

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” ในระหว่าง วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” ในระหว่าง วันที่ 9 – 10 

Read more

ม.อุบลฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยอุบทราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 14 “Research and Innovation For All” 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน วิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาในสาขาต่างๆ โดยผู้สนใจส่งบทความสามารถส่งได้ภายในวันที่ 15

Read more

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติในปีการศึกษา 2562 นี้ เป็นครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ เป็นเวทีนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2020

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสากรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสากรรมและ วิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021) เทคโนโลยีแห่งความสุข “Happyness Technology” วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยเทคโน-

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” (RUNIRAC 2020)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชดํารัสให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทํางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนํามาปฏิบัติและจัดทําเป็นยุทธศาสตร์มหา- วิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

Read more

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ทวารวดีศึกษา: ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ อาคาร 84 พรรษา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสมพราน จังหวัดนครปฐม ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุม ผู้นำเสนอภาคบรรยาย

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia จัดประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ   Universiti Utara Malaysia   ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา   และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract)  และ/ หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม  (Full Paper)  เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์   ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019

Read more