สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติโดยรับชมการการปาฐกถานำโดยผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดัง และการนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 สาขาวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Language, Society, and Culture International Conference (LSCIC 2021)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 “อนาคตการศึกษาไทย…กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแ

Read more

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยการจัดการ

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11” วันที่ 27 พ.ค. 64 ผ่านระบบออนไลน์…

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสห

Read more

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (National and International Conference on Education 2021 (NICE): Innovative and Sustainable Education in Times of Challenges”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่”

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more