สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563…

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ จึงได้จัด การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14  ขึ้น

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563

………มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนภาคเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ………ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่

Read more

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม

 ………มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม .มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่ สนใจทั่วไป ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัย

Read more

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างกว้างขวาง พร้อมด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 4 กันยายน 2563…

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย และเป็นกลไกที่สำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการส่งเสริมด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยให้กว้างขวางและเกิดประโยชน์ในวงวิชาการมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.kru.ac.th/5conference/information.php

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” ในระหว่าง วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” ในระหว่าง วันที่ 9 – 10 

Read more

ม.อุบลฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยอุบทราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 14 “Research and Innovation For All” 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน วิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาในสาขาต่างๆ โดยผู้สนใจส่งบทความสามารถส่งได้ภายในวันที่ 15

Read more

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติในปีการศึกษา 2562 นี้ เป็นครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ เป็นเวทีนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2020

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสากรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสากรรมและ วิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021) เทคโนโลยีแห่งความสุข “Happyness Technology” วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยเทคโน-

Read more

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ทวารวดีศึกษา: ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ อาคาร 84 พรรษา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสมพราน จังหวัดนครปฐม ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุม ผู้นำเสนอภาคบรรยาย

Read more