ยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นองค์กรอิสระของรัฐ อยู่ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลัก ในการสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การวิจัยเชิงนโยบาย และการ ประยุกต์ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัย โดยที่ สกว. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2557-2560 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการสนับสนุนทุนวิจัย ของ สกว.

Read more

จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธีการเพิ่มเติม 1 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมเป็นจุดเน้น 7 ยุทธศาสตร์ ผู้สนใจ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม

Read more

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทุกแห่งได้รับทราบ และถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียด  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน

Read more

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารงานราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ได้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงาน ศึกษาธิการ 1-13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 กันยายน

Read more

วช. ประกาศ “รับเอกสารเชิงหลักการ (concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ไปสู่การต่อยอดและนำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้ที่ http://www.nrct.go.th หัวข้อ ข่าวทุนวิจัย – ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม” ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีกรอบการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ จำนวน 24 กลุ่มเรื่อง รายละเอียดตามกรอบการวิจัย ที่แนบมาด้วย ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนสนับสนุนการวิจัย โดยส่งเอกสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30

Read more

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการ จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้การวิจัยเชิงนโยบาย สาธารณะ ชุมชน สังคม และพาณิชย์ อุตสาหกรรม และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

Read more

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดโครงการจัดฝึกอบรม “สร้างนักวิจัย รุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ

Read more

ภาพและเอกสารประกอบการบรรยายโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ครั้งที่ 3

เอกสารประกอบการบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบ หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย

Read more

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยฯ 2559

เพื่อให้การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากเงินกองทุนวิจัยฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรให้สามารถทำ การวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการงานวิจัย จึงขอประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 54 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 5,037,760 บาท

Read more